Bizimle iletişime geçin

Eğitim

ÖĞR. GÖR. KÖKTEN, COVİD-19 SONRASI EĞİTİMDE DİJİTALLEŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi temel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Hasret Kökten, Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası, eğitimde yaşanılan dijital değişimin eğitim sisteminde kalıcılığı konusunu değerlendirdi.

Değerlendirmesine ilk olarak 20. yüzyılın sonu 21. yüzyılın başlarıyla beraber, eğitimi ve eğitim felsefesini etkileyen iki önemli paradigma olan postmodern eğitim ve neoliberal eğitimi açıklayan Öğr. Gör. Hasret Kökten, postmodern eğitim anlayışının, postmodern felsefenin modern düşünceyi ve felsefeyi eleştiri süzgecinden geçirerek ortaya koyduğu bir anlayış olduğunu ifade ederken, neoliberal eğitim anlayışını ise neoliberalizmin ortaya koyduğu ve eğitimi hızlı şekilde dönüştüren, neoliberal öğeleri ön plana çıkartan bir anlayışı olarak tanımladı.

Öğr. Gör. Kökten, bu iki paradigmanın kendi dünya görüşüne ait eğitime yönelik, felsefi temellerini oluşturma sürecinde, eğitim ve felsefe birlikteliğini sağlayan epistemolojik (öğrenilecek bilgi), ontolojik(okulun varoluş durumu) ve etik(değerler ve etik duruş) temelleri çerçevesinden birbirinden farklı ve uzlaşmaz bakış açıları ortaya koymuş gibi göründüğünü söyledi.

Eğitime postmodern paradigmalardan bakıldığında, postmondern eğitim anlayışı konusunda Öğr. Gör. Hasret Kökten şunları dile getirdi: “Postmodernizmi özelikle eğitim bağlamıyla ele aldığımızda, realiteye, mutlaklığa ve düzene karşı sanal gerçekliğin, simülasyonların kötü olmadığını vurgular ve öğrenme ortamlarına bir yenilik olarak, bunların dâhil edilebileceğini öne sürer. Postmodernisteler buradan kültürel ve epistemolojik çoğulculuğa geçerler. Foucault ve Feyerabend gibi düşünürler, çoğulcu demokrasiyi ve tüm yerel öğelerin, kültürel unsurların etkisinin eğitimde yapılan programlara yansıması gerektiğini savunur. Bu bağlamda eğitim ortamında ve yapılan eğitim programlarında ‘’ben bilincine’’ ve ‘’ötekinin’’ varlığına karşı saygı sürekli vurgulanır ve öne çıkartılır. Özellikle Kuantum fiziğindeki gelişmeleri de örnek gösteren Feyerabend gibi postmodernist düşünürler, tek- evrensel- mutlak bilgi kaynağı ve yönteminin olamayacağını vurgular. Aynı zamanda onlar, evrensel-nedenselliğe dayalı ve mutlak bilim kavrayışının sorgulanmasını, tümevarım probleminin tekrar popüler haline gelmesini, bir nevi destekler ve önemli görür. Böylece Feyerabend’in ‘’anyhting goes’’(her şey gider, her yöntem ve bakış açısı önemlidir) önermesi daha dikkate değer hale gelir. Postmodernist düşünürlerden Lyotard ve Feyerabend eğitimde epistemolojik bağlamda ’’Ne öğretelim?’’ sorusuna, bireyin entelektüel gelişimini sağlayacak, bilimsel bilginin yanında, felsefe, sanat, spor, sosyal bilim, metafizik, teoloji, mitoloji gibi bilgi çoğulculuğunu öne çıkartır. Burada bu bilgi çoğulculuğuna destek için bilimsel yöntemlerin yanında yorumsayıcı (Hermeneutik) yönteminde önemi ve öğrenmeye katkısı sık sık vurgulanır. Bu özellikleri çevresinde postmodern felsefenin eğitime katkısını özetlediğimizde, postmodernizm bilmenin ve öğrenmenin farklı bir yöntemini öne sürerek, bilgi üzerinde farklı yöntemlerin de üzerinde durarak, bireysel farklılıkları da önemseyen, yerelliği öne çıkartan ancak bilgi teknolojilerinin, sanal gerçekliğin, simülasyonların ve teknolojiye dayalı öğrenme ortamlarının da artık eğitimde yerini olmasının gerektiğini vurgulayan, bir bakış açısı ortaya koymaktadır”

Eğitim konusunu neoliberal eğitim anlayışı üzerinden de değerlendiren Öğr. Gör. Hasret Kökten; “Neoliberalist görüşün, özellikle 1990’larla beraber, eğitim gibi birçok kurumda rael olarak etkili olmaya başladığı görülmektedir. Noliberal düşünce postmodern felsefeden farklı bir epistemolojik temel hedefleyerek, pozitivist bilimin, teknolojiye dayalı bilimsel içerikli gelişimin piyasaya uygunluğunu dikkate alan ve piyasanın işleyişine katkıda bulunan bir paradigma geliştirmek için çaba göstermiştir. Özelikle Hayek ‘’Ne öğretilim?’’ sorusuna pozitif bilimler ve doğa bilimleri bağlamında sınırlar çizer. Bu durumda neoliberal eğitim anlayışının epistemolojik temelinde, bilimsel temelli ve uygulamalı alanların bilgisi piyasaya ve ekonomik etkinliklere katkısına dayalı olarak ele alınmakta, değer görmektedir. Neoliberal eğitimde bilimsel bilginin nesnelci ve bilgi temelli ekonomiye uygun olması, piyasası oluşturulabilen bir işleve sahip olması önemli görülür. Neoliberal eğitim anlayışında müfredat yönünden doğa bilimleri, mühendislik bilimleri ve uygulamalı(teknik- teknolojik)bilimler gibi disiplinler, piyasaya katkısından kaynaklı birincil öneme sahiptir. Bu bağlamda neoliberal Hayek’e göre eğitim,21. yüzyıla doğru, bireylerin piyasa ekonomisinde daha çok para kazanması ve ekonomik hayata bireysel çıkarları doğrultusunda katılabilmesi ve iş gücü sağlayabilmesi için planlanan, bir etkinlik alanı haline getirilmelidir” şeklinde konuştu.

‘Dijital dünya okulun ve öğretmenin yerine geçebilir mi?

“Okuldaki tüm işleyişi, öğretimi- eğitimi hızlı bir şekilde teknolojiye ve dijitalleşmeye dayalı şekilde kurgulayabilmek için şu anda elimizdeki paradigmaları bir tarafa bırakmamızı sağlayan, yeni bir eğitim paradigmasına ihtiyaç doğmaktadır. Aynı zamanda bu eğitim paradigmasının kendine özgü eğitim hedefleri, içeriği yani epistemolojik tavrı, öğrenme- öğretme stratejileri, yetenek ve beceri anlayışı, gelişim gibi kavramları tekrar yorumlaması, yeterlilik algısını düzenlemesi, öğretici ve öğrenen ilişkisine yeni yorumlar eklemesi gereklidir ve zorunludur. Ancak şimdilik, böyle bir paradigmayla karşılaştığımıza dair bir kanıt bulunmamaktadır. Biz günümüzde, eski paradigmaların içinde yeni düzenlemeler yaparak ve onları güncelleyerek kullanmaya devam etmekteyiz.

Evlerde kalmak zorunda olduğumuz ve hayatın minimumda olsa devam ettiği bu günlerde teknolojiye dayalı, teknoloji destekli eğitim, dijitalleşmenin de getirdiği olanaklar sayesinde, öğrenme ortamları aracılığıyla her bireyin hayatına hızlıca nüfus ettiği açıkça hayatımızın gerçeğidir. Ancak, zihinlerimizi çok fazla dijital dünyaya kaptırmadığımız sürece, öğrenme ortamları oluşturabilmek için, uygun şekilde yerinde kullanıldığında, yüz yüze eğitimin yerini almasa bile, dijital dünyada öğrenme, bizim için bir alternatif oluşturmaktadır. Belki de bir kolaylaştırıcı role sahiptir. İnsan dünyanın bir parçası olmaktan kopmadan, realiteden uzaklaşmadan dijital dünyanın da bir üyesi olabilir. Eğitimin bu tarzda dijitalleşmesi, Homo-digitalicusu ifade etmez, ancak biliyoruz ki sanal dünyada sınırlar çok da belirgin değildir ve oldukça bulanıktır. Zaten bu ortamda birey de, herhangi bir bilgiyi işleyecek nitelikli bir derinlik oluşmadığı sürece, hangi dünyanın bilgisiyle karşılaşırsa karşılaşsın bir sentezde bulunamayacaktır. Çünkü yüz yüze aldığımız eğitimin, kazandırdığı beceriler ortada olmayacaktır”

“Okul öncesi ve ilkokul gibi kritik kademelerde, öğrenci ve öğretmen etkileşiminin yerini ve niteliğini dijital dünyanın öğelerinin alamayacağı açıkça görülmektedir”

Salgın sonrası dönemde eğitimde dijital yöntemlerinin, yüz yüze etkileşim halinde gerçekleştirilen eğitim yöntemlerine ne ölçüde dâhil olabileceğini, yapılacak analiz ve değerlendirmelerin sonrasında daha iyi anlaşılabileceğine dikkat çeken Öğr. Gör. Kökten; “Bu sürecin iyi, olumlu, insan ihtiyaçlarına ve becerilerine yönelik, nitelikli kazanımları getireceği, tüm insanların eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarını eşit şeklide karşılayabileceği, 21. Yüzyıl insanını biçimlendiren yeni bir entelektüel gelişimi doğuracağına dair bir tahmin yapmak epey zordur. Zira bu durumun kötü, insan doğasına ters düşen, insan varlığı bağlamında tehlikeli olan ve insanın bilincini ortadan kaldıran, bir duruma dönüşeceğiyle ilgili şimdiden tahminlerde bulunmak da zor gibi görünmektedir. Çünkü karşılıklı etkileşimin, sosyalleşmenin, birincil ilişkilerin sınırlı tutulduğu sanal bir ortamda, yüz yüze yapılan eğitim okuldaki eğitim ve öğretim ile aynı olabilir mi? Sınıfların ve öğretmenlerin yerine tek bir bilgisayar, bir nesne,-program, örüntü geçebilir mi? Bu bağlamda salgın döneminden sonra, salgın döneminde edindiğimiz tecrübeleri de dikkate alarak, sanal ortamda, dijitalleşmeye dayalı öğrenme durumları ve bu dönemde elde ettiklerimiz ve yitirdiklerimiz tekrar gözden geçirilerek mutlaka ayrıntılı analizler yapılacaktır. Yapılan bu analizler ve değerlendirmeler sonucunda, insanlık ya kendine ve eğitime yeni bir yön verme tercihi yapacak veya yapmayacaktır. Değişim yapmaz ise salgın öncesi hayatına daha sıkı bağlanacak, değişimi gerekli görür ise önümüzdeki on yıl tahmin edemeyeceğimiz, bizim gibi insanların rasyonalitesinin önceden kestiremeyeceği hızda bir dönüşüm gerçekleşecektir. Ancak ülkemizin koşuları bağlamında olumluma şeklinde baktığımızda, bir süre daha, zamanlama tahmini yapmak zor olsa da, okullara ihtiyaç duyulacak, en azından okul öncesi ve ilkokul gibi kritik kademelerde, öğrenci ve öğretmen etkileşiminin yerini ve niteliğini dijital dünyanın öğelerinin alamayacağı açıkça görülmektedir” dedi.

No tags for this post.

The post ÖĞR. GÖR. KÖKTEN, COVİD-19 SONRASI EĞİTİMDE DİJİTALLEŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

Eğitim

EĞİTİM İÇİN EL ELE’DE YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin binlerce gencin üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdiği Eğitim İçin El Ele rojesi yeni dönem kayıtları başladı. Bu yıl 14. dönemine “Merhaba” diyen projenin gençlerin geleceğine ışık tuttuğunu ifade eden Başkan Zolan, “Gençlerimiz için ne yapsak, ne kadar destek versek azdır” dedi.

 Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 2008 yılından itibaren yürütülmeye başlayan Eğitim İçin El Ele Projesi, 14. dönemine  “Merhaba” dedi. Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) öğrenim gören son sınıf öğrencisi gönüllü eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle yürütülen Eğitim İçin El Ele Projesi bugüne kadar binlerce gencin üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdi. Lise son sınıf ve üniversiteye hazırlık aşamasında olan öğrencilerin yararlanabildiği proje kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi öğrenci kayıtları başladı. Kayıt işlemlerinin Çaybaşı Caddesi’ndeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinde yapıldığı, derslerin hafta sonu, etüt ve diğer çalışmaların ise hafta içi belirlenecek olan saatlerde gerçekleştirileceği belirtildi.

Gençlerin geleceğine ışık tutuyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, proje kapsamında emek veren herkese teşekkür etti. Başkan Zolan, “Eğitim için El Ele’yi  2008 yılında Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz başlattı ve projemiz aralıksız bir şekilde bugüne kadar devam etti. Gönüllü eğitmenlerimiz, vakitlerinden feragat ederek, kendinden sonra gelen gençlere bilgi aktarabilmek adına hiçbir karşılık beklemeden büyük bir fedakarlık gösterdi. Gençler eğer donanımlı, kendini yetiştirmiş, milli ve manevi değerler ile donanımlı olursa, bu ülke daha da ileriye gidecektir. Gençlerimiz için ne yapsak, ne kadar destek versek azdır” dedi.

Eğitim İçin El Ele Projesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen Eğitim İçin El Ele Projesi, 2008-2009 eğitim öğretim yılında hayata geçirildi. Lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlananlara ücretsiz eğitim verilen projede, üniversite son sınıf öğrencileri gönüllü eğitmenler olarak yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde verilecek eğitimlerde kullanılacak kitap ve deneme sınav setleri de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

No tags for this post.

The post EĞİTİM İÇİN EL ELE’DE YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

Eğitim

Milletvekili Şahin Tin İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin bilgiler alan Milletvekili Şahin Tin; “Uzaktan eğitim tecrübesi elbette değerli ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağı da aşikâr. Eğitimin kesintisiz devamı konusunda çalışmalar yapılıyor. Denizli’mizde okullarımız yüz yüze eğitime hazır” dedi.

 AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri hazır bulundu.

 SALGINA KARŞI TEDBİRLER ALINDI

 Denizli’nin eğitim durumu hakkında Milletvekili Şahin Tin’e bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “2021-2022 eğitim öğretim yılında 797 okulda, 14.834 öğretmen ve 183.757 öğrenci ile yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik tüm hazırlıklar tamamlandı. Okullarımızda salgınla mücadele konusunda hijyen ve sağlık açısından önlemler standartlar doğrultusunda alındı. Velilerimiz çocuklarını güvenli bir şekilde eğitim yuvalarına gönderebilirler” dedi.

 SÜRECİ TİTİZLİKLE YÖNETECEĞİZ

 Brifingin ardından konuşan Milletvekili Şahin Tin; “Koronavirüs salgını başladığı ilk günden beri hayli zor şartlar altında eğitim öğretim faaliyetleri yürütülüyor. Yüz yüze eğitimin kıymeti bu dönemde daha iyi anlaşılmış oldu. Uzaktan eğitim tecrübesi elbette değerli ancak örgün eğitimin yerini tutması mümkün değil. Eğitimin kesintisiz, kaliteli ve nitelikli olabilmesi için yüz yüze eğitim verilmesi gerekiyor. Şartların ve koşulların tedbirler alınarak sağlandığını gördük. Salgın dönemi içinde Denizli’de tedbirlerin okullarda en üst düzeyde alındığını ve uygulandığını biliyoruz. Okulların yüz yüze eğitim verdiği dönemlerde de öğretmen ve öğrencilerin tedbirlerden vazgeçmediğine hep birlikte tanık olduk. Yine bu dönemde dünyaya örnek teşkil edecek titizlikte süreci yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

 AŞI OLMA KONUSUNDA HASSASİYET GÖSTERELİM

 Okulların açılmasına az bir sürenin kaldığını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Eğitim öğretim faaliyetinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Hazırlıkları hep birlikte gözden geçirmeliyiz. Salgına karşı en önemli silahımız aşı. Denizli’mizde aşılanma oranı ne denli artarsa toplum bağışıklığımız da doğru oranda büyük bir ivme ile artacaktır. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın bu bilinçle aşılarını yaptırmaları eğitimin yüz yüze yapılma sürecine omuz ve güç verecektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim yuvalarımızda tam zamanlı eğitim alabilmeleri için mutlaka aşı olunması konusunda toplumsal hassasiyet göstermeliyiz” dedi.

 EN BÜYÜK YATIRIM VE DESTEK EĞİTİME YAPILIYOR

 Hükümetin ilk günden beri öğrenciler için tüm imkânlarını seferber ettiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “İktidar olduğumuz ilk günden beri eğitime yatırım yapıyoruz. Modern okullar, yeni derslikler yapıyor, okullarımızı günümüz koşullarına uygun donatıyoruz. Öğretmenlerimizin imkânlarını ve sayılarını hızla artırıyoruz. 17 yıldır öğrencilerimizin okula başladıkları gün, sıranın üzerinde kitaplarını hazır ediyoruz. Bu kapsamda yine bu yıl ilimizde 1.674.121 adet kitap İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve 5 Kitap Dağıtım Noktası tarafından tüm ilçelerimize ulaştırılmış durumda. Geleceğimizi güvenle emanet edebileceğimiz gençler yetiştirebilmek için toplum olarak üzerimize düşen ödevlerimizi yapmamız gerekiyor. İnşallah tarihini, kültürünü, medeniyetini ve bizi biz yapan değerlerimizi en iyi şekilde bilen ve hayatına tatbik eden gençlerimiz ile başaramayacağımız hiçbir şey yok” dedi.v

No tags for this post.

The post Milletvekili Şahin Tin İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

Eğitim

Büyükşehir’den 4 milyon 800 bin TL öğrenim yardımı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 4.000 lise ve dengi okul düzeyinde eğitim gören öğrencilere 10 ay boyunca aylık 120 TL olmak üzere toplamda 4 milyon 800 bin TL öğrenim yardımı vereceklerini müjdeledi.

 Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her yıl lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik kent genelinde sürdürdükleri öğrenim yardımını açıkladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Denizli’de ikamet eden 4 bin lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciye öğrenim yardımında bulunacağı belirtildi. Belirlenen şartlara uyan 4 bin öğrenciye 10 ay boyunca aylık 120 TL olmak üzere toplamda 4 milyon 800 bin TL öğrenim desteği verilecek. Öğrenim yardımının Eylül-Haziran dönemini kapsayacağı ifade edilirken, geçen yıl 3 bin öğrenciyi kapsayan öğrenim yardımının bu yıl 4 bin kişiye yükseltildiği, toplam 4 milyon 800 bin TL desteğin bugüne kadarki en büyük öğrenim yardımı olduğuna dikkat çekildi. Öğrenim yardımı başvuru süreci ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

“Eğitim olmazsa olmazımızdır”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllar sürdürdükleri öğrenim yardımı desteğini bu yılda devam ettireceklerini ifade etti. Denizli’nin 19 ilçesindeki lise ve dengi okullarda öğrenim gören tüm öğrencilerin söz konusu desteğe başvurabileceğini kaydeden Başkan Osman Zolan, geçen yıl öğrenim yardımını pandemi sürecinde de devam ettirdiklerini hatırlatarak, yeni eğitim öğretim döneminin sağlıklı bir şekilde başlamasını temenni etti. Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız aldıkları eğitimle inşallah şehrimizi ve ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Bu nedenle eğitim olmazsa olmazımızdır. Tüm imkanlarımızla eğitime olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdiden tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun.”

No tags for this post.

The post Büyükşehir’den 4 milyon 800 bin TL öğrenim yardımı appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

ÖNE ÇIKAN HABERLER