Bizimle iletişime geçin

Güncel

COVİD-19’UN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çeviş, Koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel ekonomiler üzerine etkisini değerlendirdi.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ortaya Covid-19 salgınının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre; 2020 Mayıs ayı itibariyle 200’ü aşkın ülkede 3 milyondan fazla kişiye bulaşması ve 220 binden fazla can kaybına yol açmasıyla tam bir pandemi haline dönüştüğünü dile getiren Prof. Dr. İsmail Çeviş, bu krizin sadece sağlık değil aynı zamanda dünya ekonomisini de etkisi altına alması sebebiyle küresel boyutta incelenmesi gerektiğini söyledi.

Covid 19 pandemisine sağlık krizinin yanı sıra iktisadi kriz olarak da bakılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İsmail Çeviş şunları aktardı: “Bu açıdan bakıldığında, Covid-19,  tüm ekonomilerde ortaya çıkan geniş kapsamlı ve uzun süreli üretimdeki kesintilerden kaynaklanan derin bir olumsuz arz şoku olmanın yanı sıra aynı zamanda gelecek ile ilgili kötümser bekleyişin hâkim olması ile firmaların yatırım planlarındaki çöküş ve hane halkının tüketim harcamalarındaki azalma (basit tüketim harcamaları hariç) birleşen ve ne zamana sonuçlanacağı bilinmeyen olumsuz bir talep şokunun birlikte görüldüğü kriz olarak karakterize edilebilir. Bu açıdan bakıldığında, küresel ekonomide konjonktürel daralmaya neden olarak, negatif büyüme oranları ve yüksek işsizlik oranlarını beraberinde getireceği beklenmektedir. Özellikle, salgının yayılma hızının yüksek olmasına ve uzun sürmesine bağlı olarak bu etkilerin yıkıcı nitelikte olması beklenebilir”.

Covid-19’un ekonomik etkilerinin daha çok gelişmiş ekonomiler üzerinde yoğunlaştığını söyleyen Prof. Dr. İsmail Çeviş, Ancak, dünya nüfusunun üçte ikisi gelişmekte olan dünyada yaşadığı göz önüne alınırsa, mevcut şoka yönelik uygulanacak eylem planları ve ekonomi politikaları tüm gelir düzeylerinde gelişmekte olan ülkeler için önemli hale geldiğini belirtti.

“IMF’nin raporuna göre Avrupa’da işsizlik oranları yüzde 20’leri bulabilir”

Krizin, küresel ölçekte bazı sektörleri olumsuz etkilerken bazı sektörleri de ön plana çıkarma fırsatı sunduğunu ifade eden Prof. Dr. İsmail Çeviş,  salgından en fazla sanayi sektörünün etkilendiğini, otomotiv, makine teçhizat, elektronik üreticileri ve bunların tedarikçilerinin ise yine en çok etkilenen ve etkileyen üretim alanları arasında sayılabileceğini belirtti. Prof. Dr. Çeviş, Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporuna göre; otomobil satışları 2020 yılı Mart ayında bir önceki senenin aynı ayına göre; Çin’de %48, Avrupa Birliği genelinde %55, Amerika’da %38 oranında düşüş gösterdiğine dikkat çekti. Krizin sektörel bazda etkilerini değerlendiren Prof. Dr. İsmail Çeviş, “Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin ve gerçekleştirilen kısıtlamaların ilk ve direkt etkilediği sektör hizmet sektörü olmuştur. Hizmet sektörü içinde yer alan ulaştırma-lojistik, turizm gibi faaliyetler ekonomik büyüklük, çalışan sayısı ve bu faaliyetlerin etkilediği ve etkilendiği sektörler açısından ön plana çıkmaktadır. Örneğin, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) havacılık sektöründe koronavirüs kaynaklı 63 milyar dolar ila 113 milyar dolar arasında bir gelir kaybı beklediğini açıklamıştır. Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının yoğun olduğu bölgelerde karayolu taşımacılığındaki hareketlilik ilk çeyrekte %50-%70 arası bir düşüş kaydetmiş, ortalama küresel düşüş ise mart sonu itibariyle %50 olarak gerçekleşmiştir. Çin’den sonra salgının merkezi haline gelen Avrupa’da ise belirli bölgelerde havayolu hareketliliği %90 oranında düşerken, küresel ortalamadaki düşüş ise ilk çeyrekte %60 olarak hesaplanmıştır. Sanayi ve hizmet sektörüyle bu sektörlerin tedarikçilerinin Covid-19 nedeniyle iflas etmesi, üretimlerini durdurmaları, çalışanların işten çıkarılması, ücretsiz izne ayrılması, ücretlerinde indirimlere gidilmesi gibi durumları ortaya çıkarmıştır. Bu durum istihdamı azaltmış, işsizliği artırmış, çalışanların gelirlerinin hissedilir düzeyde azalmasına, refah kaybına ve yoksullaşmaya neden olmuştur. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF),  Nisan 2020 raporunda, 2020 yılı işsizlik oranlarının salgının Avrupa’daki merkezi haline gelen Fransa’da %10,4, İtalya’da %12,7, İspanya’da %20,8 olacağı,  Türkiye’de ise %17,2 olacağı ön görülmektedir” dedi.

Küresel tedarik zincirlerinde kesintilerin oluşmasının, Covid-19 salgının ekonomi üzerine olumsuz etkilerinden biri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çeviş, doğrudan yabancı yatırımlarda beklenen azalmalar ve portföy yatırımlarının yine ekonomiler üzerine olumsuz etkiler bıraktığını dile getirdi. Prof. Dr. İsmail Çeviş sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle, gelişmekte olan ülkelerden net portföy akışlarındaki son ve diğer kriz dönemlerine kıyasla büyük ve daha büyük düşüş yaşandığı söylenebilir.  Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)’nin raporuna göre; Covid-19 krizinin küreselleşmesinden itibaren 21 Şubat – 24 Mart 2020 aralığında gelişmekte olan ekonomilerden hem borç hem de hisse senedi net portföy akımlarında 59 milyar $ net çıkışlar yaşanmıştır. Bu, küresel mali krizin (26.7 milyar $) hemen sonrasında aynı ülkelerin yaşadığı portföy çıkışlarının iki katından daha fazla olduğu dikkat edilmelidir. Ayrıca, Covid-19 krizi başladığından bu yana küresel krizde olduğu gibi emtia fiyatları da hızla %40’lara varan düşme eğilimine girmiştir. Örneğin Brent ham petrolünün fiyatında bugüne kadar % 70 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Önde gelen petrol üreticisi ülkeler arasındaki bu sorunun çözümü konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle petrol fiyatların daha da düşeceği beklentileri güçlenmektedir. metal fiyatları (altın hariç) ve mineral ürünlerde de benzer şekilde önemli düşüşler söz konusu iken, tarımsal ürün fiyatlarındaki düşüsün sınırlı kaldığı görülmektedir”

“Salgının beklentilerden daha uzun sürmesi, gelişmekte olan ekonomilerde giderek artan bir finansman açığına sebep olur”

Kamu sağlığı korunmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında, iktisadi faaliyetlerin durma noktasına gelmesi ve istihdamda ani düşüşlerin yaşanması; kamunun sosyal yardım harcamalarının artması diğer yandan ise kamu gelirlerini düşürmek suretiyle kamu bütçe açıklarında ani artışlar yaşanmasının olasılıklar dâhilinde olduğunu dile getiren Prof. Çeviş; “Gelişmekte olan ülkelerde borç stokunu yüksek oluşu ve uluslararası finansman kaynaklarına erişim güçlüğü nedeniyle borçların sürdürülemez boyutlara ulaşması durumunda borç krizine dönüşme ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Salgının beklentilerden daha uzun sürmesi, gelişmekte olan ekonomilerde giderek artan bir finansman açığına sebep olur” dedi.

Salgın ile birlikte iş hayatından, sosyal hayata, tüketim alışkanlıklarından eğitim sistemine kadar birçok alanda köklü değişimler yaşandığına vurgu yapan Prof. Dr. İsmail Çeviş, tüketim davranışlarının dijital ortamlara yönelmesi ile e-ticaretin yaygınlaştığını ifade etti.

‘‘Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri, ülkelerin işbirliği ile önlenebilir’’

Covid-19 krizinden kaynaklanan ekonomik kayıpları sınırlamak için küresel ölçekte acil finansman ihtiyaçlarını karşılamak için likidite eksikliklerine eşgüdümlü bir küresel tepki geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çeviş, G-20 ülkeleri kanalıyla, IMF ve Dünya Bankası eliyle küresel ekonomiye yeni fonlama yapılarak finansman ihtiyaçlarının karşılanabileceğini söyledi. Prof. Dr. İsmail Çeviş sözlerine şöyle devam etti: “Kriz ile birlikte yoğunlaşan küresel sermaye çıkışlarının önüne geçilmesine dönük önlemlerin uygulamaya geçilmesi hayati önem taşıyan konulardan biridir.  Özellikle gelişmekte olan ülkelerden ve gelişen piyasa ekonomilerinden sermaye çıkışlarının önlenmesine dönük uluslararası kuruluşların işbirliği dâhilinde politika uygulamalarının devreye sokulması ile birlikte finansal piyasalardaki kırılganlıklar azaltılabilir. Covid-19 krizinin tüketim harcamaları ve yatırım harcamalarında dramatik düşüşlere neden olmak suretiyle yaşanan olumsuz talep şoklarının küresel ekonomide derinleşme olasılığını azaltmak için gelişmiş ülke merkez bankalarının uygulayacakları genişlemeci para politikalarının önemi büyüktür. Gelişmiş ülke merkez bankalarının gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları ile hayata geçireceği işbirliği son derece önemlidir. Krizin beraberinde getirdiği küresel dış ticaret hacminde daralmanın önlenmesine yönelik olarak, ülkelerin dış ticarette olası korumacılık anlayışından uzak durması gerekmektedir. Dolayısıyla, ülkelerin serbest dış ticaret politikalarından ödün vermemesi küresel ekonominin küçülme oranında iyileşmeler sağlayabilir. Ülkeler arası gelir eşitsizliği açığının önüne geçebilmek amacıyla bölgesel entegrasyonu etkinleştiren yeni kalkınma modellerinin oluşturulması ve bunun gerektirdiği finansman ihtiyacının uluslararası kuruluşlarca sağlanması atılabilecek adımlardan biridir. Son yıllarda artan dijitalleşme eğilimleri sonucu yapısal hale gelen yüksek işsizlik oranlarının Covid-19 krizi ile daha belirgin hale geldiği dikkate alındığında, ülkelerin işgücü piyasasındaki yapısal sorunların önüne geçilmesine yönelik yapısal reformları hayata geçirmesi gerekliliği söz konudur.  Bu reformlar sayesinde işgücü piyasalarında esneklik sağlamak suretiyle sektörler arası işgücü mobilitesi artırabilir ve sektörler arası ücret eşitliklerinin önlenebilir”

“Koronavirüs krizinin küresel ölçekte olduğu dikkate alındığında Türkiye’nin de krize karşı olumsuz etkilenmemesi mümkün değildir”

Sağlık Bakanlığı tarafından alanında yetkin uzmanlardan oluşan Koronavirüs Bilim Kurulunun tespitleri doğrultusunda Türkiye’nin önlemlerini şekillendirdiğini söyleyen Prof. Dr. İsmail Çeviş, salgının ekonomiye olası etkilerini azaltmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, firmalara yönelik muhtasar, KDV ve prim ödemeleri, gibi ödemelerin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği, işletme ve finansman desteği en düşük emekli maaşının bin 500 liraya çıkarılması, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılması gibi birçok önlem alındığını hatırlattı. Prof. Dr. Çeviş şunları söyledi: “Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede en büyük avantajı, güçlü sağlık alt yapısının olmasıdır. Koronavirüs krizinde gıda sektöründe tedarik zincirinin sağlıklı işlemesi açısından tarım sektörünün önemi ortaya çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin tarım ürünleri konusunda kendine yeten, birçok tarım ürününde net ihracatçı ülke olması salgın döneminde gıda arzı ve güvenliğini sorun olmaktan çıkarmıştır. Ülkemiz milli birlik ve beraberlik duygusunun, yardım ve yardımlaşmanın had safhada olduğu, deprem, salgın hastalık gibi durumlarda tek yürek olabilen nadir devletlerdendir. Koronavirüs krizinin küresel ölçekte olduğu dikkate alındığında Türkiye’nin de krize karşı olumsuz etkilenmemesi mümkün değildir. Yapısal reformların gerçekleştirilememesi, kur baskısının çok olması, işsizliğin ve enflasyonun iki haneli sayılarda olması, büyüme rakamlarının düşmesi salgının ortaya çıkaracağı ekonomik darboğazdan daha çok etkilenmemize neden olacaktır. Bazı AB ülkelerinin koronovirüs salgının önemli ölçüde etkilediği ve AB’nin Türkiye’nin önemli dış ticaret partneri olduğu dikkate alındığında ihracatımızda önemli düşüşler beklenmektedir”

“Türkiye, sahip olduğu kaynakları ile yeni Dünya düzeninde potansiyeli yüksek ülkelerden biridir”

Evden çalışmanın bu kadar hızlı uygulanmasının, iletişim teknolojisinin son yirmi yılda gösterdiği gelişme ile mümkün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çeviş, kriz ile birlikte ortaya yeni ekonomik düzende Türkiye’nin ön planda yer alınmasını sağlayacak adımların atılmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. İsmail Çeviş sözlerinin sonunda “Özellikle sağlık, güvenlik, e-ticaret, tarım, imalat malları üretimi alanlarında dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar oldukça geniş ölçekli olacağı beklenebilir. Dolayısıyla, bilim politikalarının, yenilikçi araştırmalarının ve Ar-Ge’nin desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye krizin etkilerinin hafifletilmesine dönük aldığı önlemlerin etkinliğinin yanı sıra, sahip olduğu iktisadi kaynakları ile yeni dünya düzeninde ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirme yeteneği ve gücü yüksek olan potansiyel ülkelerden biridir” dedi.

                                              

No tags for this post.

The post COVİD-19’UN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

Güncel

Karne hediyesi Büyükşehir’den

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin yerli çizgi film karakteri Niloya’yı çocuklarla buluşturmasının ardından Harika Kanatlar Müzikali ile miniklerin gönlünde taht kurdu. Büyükşehir Belediyesinin sömestr tatili öncesi karne hediyesi verdiği binlerce çocuk unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sevilen çizgi film karakteri Niloya’nın ardından çocukların beğenerek izlediği çizgi film Harika Kanatlar’ın müzikal gösterisi ile miniklerin karşısına çıktı. Geçen Cumartesi günü 4 seans sahnelenen Niloya’nın ardından Pazar günü de Harika Kanatlar Müzikali Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda 4 seans sahne aldı. Harika Kanatların sevilen kahramanları Jet, Donnie ve Dizzy ile kutuplarda yaşayan sevimli dostları 4 ayrı seansta Denizlili miniklerle buluştu. Aileleriyle birlikte salonu dolduran çocuklar eğlenceli şarkılar ve beğenilen karakterlerin yer aldığı müzikalle muhteşem zaman geçirdi. Çocukların büyük bir keyif aldığı müzikalde keyifli şarkı ve özel sahne performanslarıyla sahne alan oyuncular büyük bir takdir topladı. Büyükşehir Belediyesinin sömestr tatili öncesi karne hediyesi verdiği binlerce çocuk unutulmaz bir hafta sonu yaşarken, kongre merkezinde kahkaha ve alkış sesleri eksik olmadı.

Kongre merkezi ile çok daha güzel etkinlikler yapılıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çocukların çok sevdiği Niloya’nın ardından Harika Kanatlar Müzikali’ni de miniklerle bir araya getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin hizmete girmesinin ardından çok daha güzel etkinliklere imza attıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Eskiden küçük etkinlikler yapabiliyorduk, çok şükür şimdi burada 500, 1000, 2000 kişilik salonlarımız var. Çok güzel programlar yapabilmek için bu salonları yaptık” dedi. Alt ve üstyapı gibi fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel hizmetleri de çok önemsediklerine dikkati çeken Başkan Zolan, “Burada çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görmek bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımız mutlu, bizler mutlu. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ederim” diye konuştu.

No tags for this post.

The post Karne hediyesi Büyükşehir’den appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

Güncel

CHP’DEN EYT AÇIKLAMASI

CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, parti merkezi önünde emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sesi olmak için basın açıklaması yaptı. Çavuşoğlu, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor” dedi.

CHP İl Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve partililer katıldı.
1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısının kademe kademe arttırıldığını belirten Çavuşoğlu, bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük hak gasplarından birinin ortaya çıktığını ifade etti.


Çavuşoğlu, “İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup, emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik hakları ellerinden alındı ve yıllar sonraya ötelendi. 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya, yani 2038 yılına ertelendi” dedi.
Emeklilikte yaşa takılanların yaş engeliyle birlikte bir de AKP-MHP engeline takıldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda, karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. TBMM’de, Emeklilikte Yaşa Takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi.
İktidar EYT mağdurlarına ‘daha gençsin, emekli olamazsın’, işverenler ise ‘sen yaşlısın, sana iş veremem’ diyor. İktidarın kurduğu düzen beş milyona yakın vatandaşımıza adeta ‘Sen yoksun’ diyor.
Emeklilik hakkı elinden alındığı için halen çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. 2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 2 binden fazla işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bir başka deyişle EYT’liler sadece açlıkla değil; iş kazaları ve iş cinayetleri ile de sınanıyor” dedi.

EYT’liler kazanılmış haklarını talep ederken iktidarın her defasında EYT mağdurlarının talepleri ile adeta alay ettiklerini öne süren Çavuşoğlu, “İktidarın havuz medyası her gün EYT müjdesi veriyor; iktidar yetkilileri ‘sorunun çözümü için çalışma başlattık’ diyordu. Ama en sonunda yine dönüp dolaşıp ‘böyle bir gündemimiz, çalışmamız yok’ deme cüretini gösteriyorlar. EYT’liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT’liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. EYTTiler onlarca yıllık hizmetin ardından iş cinayetlerinde can vermek istemiyor. EYT’LİLER bu ülkenin eşit vatandaşları olarak kamusal sağlık hizmetinden yararlanmak istiyor.
Kısacası EYT’liler yıllardır yaşadıkları hak kayıplarını ve mağduriyetleri giderecek yasanın çıkmasını istiyor! Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT’liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor” dedi.

No tags for this post.

The post CHP’DEN EYT AÇIKLAMASI appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

Güncel

Büyükşehir Ulaşım A.Ş.’den başarılı şoförlere plaket

“Güler Yüzlü Ulaşım” sloganıyla çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. belediye otobüslerinde göstermiş oldukları örnek davranış, başarılı ve gayretli çalışmaları ile dikkat çeken şoförlere teşekkür plaketi verdi.

 Belediye otobüs şoförlerine yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarına aralıksız devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. görevli olduğu sırada göstermiş oldukları örnek davranış, başarılı ve gayretli çalışmaları ile dikkat çeken şoförlere teşekkür plaketi verdi. Vatandaşların sosyal medya ve diğer iletişim kanallarından gelen teşekkür, tebrik ve diğer geri bildirimleriyle görev yaptıkları otobüslerde Güler Yüzlü Ulaşım anlayışı ile çalışmalarını sürdüren şoför Ahmet Özzeybek ile Ufuk Turgut’un bu tutumları ödülsüz bırakılmadı.  Şoförler Özzeybek ve Turgut, yolculara davranışları, gayretli çalışmaları, nezaket ve örnek tutumları nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan tarafından plaketle ödüllendirildi.

Kaliteli ve nitelikli ulaşım

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, Büyükşehir Belediyesi olarak her daim vatandaşların daha kaliteli ve nitelikli hizmet alması için gayret ettiklerini ifade etti. Gökoğlan, “Şoför arkadaşlarımız vatandaşlarımızın takdir ve teşekkürlerini almaya devam ediyor. Kendilerine işlerini severek yaptıkları ve vatandaşımıza gösterdikleri samimiyetten dolayı tekrar teşekkür ederiz” dedi. Gökoğlan, işlerini severek yapan ve vatandaşların takdirlerini kazanan personele plaketlerini takdim etti.

No tags for this post.

The post Büyükşehir Ulaşım A.Ş.’den başarılı şoförlere plaket appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

ÖNE ÇIKAN HABERLER