Bizimle iletişime geçin

Güncel

COVİD-19’UN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çeviş, Koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel ekonomiler üzerine etkisini değerlendirdi.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ortaya Covid-19 salgınının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre; 2020 Mayıs ayı itibariyle 200’ü aşkın ülkede 3 milyondan fazla kişiye bulaşması ve 220 binden fazla can kaybına yol açmasıyla tam bir pandemi haline dönüştüğünü dile getiren Prof. Dr. İsmail Çeviş, bu krizin sadece sağlık değil aynı zamanda dünya ekonomisini de etkisi altına alması sebebiyle küresel boyutta incelenmesi gerektiğini söyledi.

Covid 19 pandemisine sağlık krizinin yanı sıra iktisadi kriz olarak da bakılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İsmail Çeviş şunları aktardı: “Bu açıdan bakıldığında, Covid-19,  tüm ekonomilerde ortaya çıkan geniş kapsamlı ve uzun süreli üretimdeki kesintilerden kaynaklanan derin bir olumsuz arz şoku olmanın yanı sıra aynı zamanda gelecek ile ilgili kötümser bekleyişin hâkim olması ile firmaların yatırım planlarındaki çöküş ve hane halkının tüketim harcamalarındaki azalma (basit tüketim harcamaları hariç) birleşen ve ne zamana sonuçlanacağı bilinmeyen olumsuz bir talep şokunun birlikte görüldüğü kriz olarak karakterize edilebilir. Bu açıdan bakıldığında, küresel ekonomide konjonktürel daralmaya neden olarak, negatif büyüme oranları ve yüksek işsizlik oranlarını beraberinde getireceği beklenmektedir. Özellikle, salgının yayılma hızının yüksek olmasına ve uzun sürmesine bağlı olarak bu etkilerin yıkıcı nitelikte olması beklenebilir”.

Covid-19’un ekonomik etkilerinin daha çok gelişmiş ekonomiler üzerinde yoğunlaştığını söyleyen Prof. Dr. İsmail Çeviş, Ancak, dünya nüfusunun üçte ikisi gelişmekte olan dünyada yaşadığı göz önüne alınırsa, mevcut şoka yönelik uygulanacak eylem planları ve ekonomi politikaları tüm gelir düzeylerinde gelişmekte olan ülkeler için önemli hale geldiğini belirtti.

“IMF’nin raporuna göre Avrupa’da işsizlik oranları yüzde 20’leri bulabilir”

Krizin, küresel ölçekte bazı sektörleri olumsuz etkilerken bazı sektörleri de ön plana çıkarma fırsatı sunduğunu ifade eden Prof. Dr. İsmail Çeviş,  salgından en fazla sanayi sektörünün etkilendiğini, otomotiv, makine teçhizat, elektronik üreticileri ve bunların tedarikçilerinin ise yine en çok etkilenen ve etkileyen üretim alanları arasında sayılabileceğini belirtti. Prof. Dr. Çeviş, Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporuna göre; otomobil satışları 2020 yılı Mart ayında bir önceki senenin aynı ayına göre; Çin’de %48, Avrupa Birliği genelinde %55, Amerika’da %38 oranında düşüş gösterdiğine dikkat çekti. Krizin sektörel bazda etkilerini değerlendiren Prof. Dr. İsmail Çeviş, “Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin ve gerçekleştirilen kısıtlamaların ilk ve direkt etkilediği sektör hizmet sektörü olmuştur. Hizmet sektörü içinde yer alan ulaştırma-lojistik, turizm gibi faaliyetler ekonomik büyüklük, çalışan sayısı ve bu faaliyetlerin etkilediği ve etkilendiği sektörler açısından ön plana çıkmaktadır. Örneğin, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) havacılık sektöründe koronavirüs kaynaklı 63 milyar dolar ila 113 milyar dolar arasında bir gelir kaybı beklediğini açıklamıştır. Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının yoğun olduğu bölgelerde karayolu taşımacılığındaki hareketlilik ilk çeyrekte %50-%70 arası bir düşüş kaydetmiş, ortalama küresel düşüş ise mart sonu itibariyle %50 olarak gerçekleşmiştir. Çin’den sonra salgının merkezi haline gelen Avrupa’da ise belirli bölgelerde havayolu hareketliliği %90 oranında düşerken, küresel ortalamadaki düşüş ise ilk çeyrekte %60 olarak hesaplanmıştır. Sanayi ve hizmet sektörüyle bu sektörlerin tedarikçilerinin Covid-19 nedeniyle iflas etmesi, üretimlerini durdurmaları, çalışanların işten çıkarılması, ücretsiz izne ayrılması, ücretlerinde indirimlere gidilmesi gibi durumları ortaya çıkarmıştır. Bu durum istihdamı azaltmış, işsizliği artırmış, çalışanların gelirlerinin hissedilir düzeyde azalmasına, refah kaybına ve yoksullaşmaya neden olmuştur. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF),  Nisan 2020 raporunda, 2020 yılı işsizlik oranlarının salgının Avrupa’daki merkezi haline gelen Fransa’da %10,4, İtalya’da %12,7, İspanya’da %20,8 olacağı,  Türkiye’de ise %17,2 olacağı ön görülmektedir” dedi.

Küresel tedarik zincirlerinde kesintilerin oluşmasının, Covid-19 salgının ekonomi üzerine olumsuz etkilerinden biri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çeviş, doğrudan yabancı yatırımlarda beklenen azalmalar ve portföy yatırımlarının yine ekonomiler üzerine olumsuz etkiler bıraktığını dile getirdi. Prof. Dr. İsmail Çeviş sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle, gelişmekte olan ülkelerden net portföy akışlarındaki son ve diğer kriz dönemlerine kıyasla büyük ve daha büyük düşüş yaşandığı söylenebilir.  Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)’nin raporuna göre; Covid-19 krizinin küreselleşmesinden itibaren 21 Şubat – 24 Mart 2020 aralığında gelişmekte olan ekonomilerden hem borç hem de hisse senedi net portföy akımlarında 59 milyar $ net çıkışlar yaşanmıştır. Bu, küresel mali krizin (26.7 milyar $) hemen sonrasında aynı ülkelerin yaşadığı portföy çıkışlarının iki katından daha fazla olduğu dikkat edilmelidir. Ayrıca, Covid-19 krizi başladığından bu yana küresel krizde olduğu gibi emtia fiyatları da hızla %40’lara varan düşme eğilimine girmiştir. Örneğin Brent ham petrolünün fiyatında bugüne kadar % 70 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Önde gelen petrol üreticisi ülkeler arasındaki bu sorunun çözümü konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle petrol fiyatların daha da düşeceği beklentileri güçlenmektedir. metal fiyatları (altın hariç) ve mineral ürünlerde de benzer şekilde önemli düşüşler söz konusu iken, tarımsal ürün fiyatlarındaki düşüsün sınırlı kaldığı görülmektedir”

“Salgının beklentilerden daha uzun sürmesi, gelişmekte olan ekonomilerde giderek artan bir finansman açığına sebep olur”

Kamu sağlığı korunmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında, iktisadi faaliyetlerin durma noktasına gelmesi ve istihdamda ani düşüşlerin yaşanması; kamunun sosyal yardım harcamalarının artması diğer yandan ise kamu gelirlerini düşürmek suretiyle kamu bütçe açıklarında ani artışlar yaşanmasının olasılıklar dâhilinde olduğunu dile getiren Prof. Çeviş; “Gelişmekte olan ülkelerde borç stokunu yüksek oluşu ve uluslararası finansman kaynaklarına erişim güçlüğü nedeniyle borçların sürdürülemez boyutlara ulaşması durumunda borç krizine dönüşme ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Salgının beklentilerden daha uzun sürmesi, gelişmekte olan ekonomilerde giderek artan bir finansman açığına sebep olur” dedi.

Salgın ile birlikte iş hayatından, sosyal hayata, tüketim alışkanlıklarından eğitim sistemine kadar birçok alanda köklü değişimler yaşandığına vurgu yapan Prof. Dr. İsmail Çeviş, tüketim davranışlarının dijital ortamlara yönelmesi ile e-ticaretin yaygınlaştığını ifade etti.

‘‘Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri, ülkelerin işbirliği ile önlenebilir’’

Covid-19 krizinden kaynaklanan ekonomik kayıpları sınırlamak için küresel ölçekte acil finansman ihtiyaçlarını karşılamak için likidite eksikliklerine eşgüdümlü bir küresel tepki geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çeviş, G-20 ülkeleri kanalıyla, IMF ve Dünya Bankası eliyle küresel ekonomiye yeni fonlama yapılarak finansman ihtiyaçlarının karşılanabileceğini söyledi. Prof. Dr. İsmail Çeviş sözlerine şöyle devam etti: “Kriz ile birlikte yoğunlaşan küresel sermaye çıkışlarının önüne geçilmesine dönük önlemlerin uygulamaya geçilmesi hayati önem taşıyan konulardan biridir.  Özellikle gelişmekte olan ülkelerden ve gelişen piyasa ekonomilerinden sermaye çıkışlarının önlenmesine dönük uluslararası kuruluşların işbirliği dâhilinde politika uygulamalarının devreye sokulması ile birlikte finansal piyasalardaki kırılganlıklar azaltılabilir. Covid-19 krizinin tüketim harcamaları ve yatırım harcamalarında dramatik düşüşlere neden olmak suretiyle yaşanan olumsuz talep şoklarının küresel ekonomide derinleşme olasılığını azaltmak için gelişmiş ülke merkez bankalarının uygulayacakları genişlemeci para politikalarının önemi büyüktür. Gelişmiş ülke merkez bankalarının gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları ile hayata geçireceği işbirliği son derece önemlidir. Krizin beraberinde getirdiği küresel dış ticaret hacminde daralmanın önlenmesine yönelik olarak, ülkelerin dış ticarette olası korumacılık anlayışından uzak durması gerekmektedir. Dolayısıyla, ülkelerin serbest dış ticaret politikalarından ödün vermemesi küresel ekonominin küçülme oranında iyileşmeler sağlayabilir. Ülkeler arası gelir eşitsizliği açığının önüne geçebilmek amacıyla bölgesel entegrasyonu etkinleştiren yeni kalkınma modellerinin oluşturulması ve bunun gerektirdiği finansman ihtiyacının uluslararası kuruluşlarca sağlanması atılabilecek adımlardan biridir. Son yıllarda artan dijitalleşme eğilimleri sonucu yapısal hale gelen yüksek işsizlik oranlarının Covid-19 krizi ile daha belirgin hale geldiği dikkate alındığında, ülkelerin işgücü piyasasındaki yapısal sorunların önüne geçilmesine yönelik yapısal reformları hayata geçirmesi gerekliliği söz konudur.  Bu reformlar sayesinde işgücü piyasalarında esneklik sağlamak suretiyle sektörler arası işgücü mobilitesi artırabilir ve sektörler arası ücret eşitliklerinin önlenebilir”

“Koronavirüs krizinin küresel ölçekte olduğu dikkate alındığında Türkiye’nin de krize karşı olumsuz etkilenmemesi mümkün değildir”

Sağlık Bakanlığı tarafından alanında yetkin uzmanlardan oluşan Koronavirüs Bilim Kurulunun tespitleri doğrultusunda Türkiye’nin önlemlerini şekillendirdiğini söyleyen Prof. Dr. İsmail Çeviş, salgının ekonomiye olası etkilerini azaltmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, firmalara yönelik muhtasar, KDV ve prim ödemeleri, gibi ödemelerin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği, işletme ve finansman desteği en düşük emekli maaşının bin 500 liraya çıkarılması, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılması gibi birçok önlem alındığını hatırlattı. Prof. Dr. Çeviş şunları söyledi: “Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede en büyük avantajı, güçlü sağlık alt yapısının olmasıdır. Koronavirüs krizinde gıda sektöründe tedarik zincirinin sağlıklı işlemesi açısından tarım sektörünün önemi ortaya çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin tarım ürünleri konusunda kendine yeten, birçok tarım ürününde net ihracatçı ülke olması salgın döneminde gıda arzı ve güvenliğini sorun olmaktan çıkarmıştır. Ülkemiz milli birlik ve beraberlik duygusunun, yardım ve yardımlaşmanın had safhada olduğu, deprem, salgın hastalık gibi durumlarda tek yürek olabilen nadir devletlerdendir. Koronavirüs krizinin küresel ölçekte olduğu dikkate alındığında Türkiye’nin de krize karşı olumsuz etkilenmemesi mümkün değildir. Yapısal reformların gerçekleştirilememesi, kur baskısının çok olması, işsizliğin ve enflasyonun iki haneli sayılarda olması, büyüme rakamlarının düşmesi salgının ortaya çıkaracağı ekonomik darboğazdan daha çok etkilenmemize neden olacaktır. Bazı AB ülkelerinin koronovirüs salgının önemli ölçüde etkilediği ve AB’nin Türkiye’nin önemli dış ticaret partneri olduğu dikkate alındığında ihracatımızda önemli düşüşler beklenmektedir”

“Türkiye, sahip olduğu kaynakları ile yeni Dünya düzeninde potansiyeli yüksek ülkelerden biridir”

Evden çalışmanın bu kadar hızlı uygulanmasının, iletişim teknolojisinin son yirmi yılda gösterdiği gelişme ile mümkün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çeviş, kriz ile birlikte ortaya yeni ekonomik düzende Türkiye’nin ön planda yer alınmasını sağlayacak adımların atılmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. İsmail Çeviş sözlerinin sonunda “Özellikle sağlık, güvenlik, e-ticaret, tarım, imalat malları üretimi alanlarında dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar oldukça geniş ölçekli olacağı beklenebilir. Dolayısıyla, bilim politikalarının, yenilikçi araştırmalarının ve Ar-Ge’nin desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye krizin etkilerinin hafifletilmesine dönük aldığı önlemlerin etkinliğinin yanı sıra, sahip olduğu iktisadi kaynakları ile yeni dünya düzeninde ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirme yeteneği ve gücü yüksek olan potansiyel ülkelerden biridir” dedi.

                                              

No tags for this post.

The post COVİD-19’UN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

Güncel

29 EKİM BULVARI’NDA 2 YENİ KAVŞAK DÜZENLENDİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çeviren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Bulvarı’nda trafiği daha da rahatlatıp güvenli hale getirmek için 2 farklı noktada yeni kavşak düzenlemesi yaptı. Düzenleme yapılan kavşaklar kısa sürede trafiğe açılırken, çevre düzenleme çalışmalarının da yapılacağı kaydedildi.

Şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yaptığı kavşak düzenleme çalışmaları ile daha rahat ve güvenli ulaşım olanakları sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının azaldığı tam kapanma döneminde 2 yeni kavşak düzenleme çalışması yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 29 Ekim Bulvarı’nın Fatih Caddesi, Merkezefendi Caddesi (Özay Gönlüm Meydanı) ile Bahçelievler Caddesi olmak üzere 2 farklı kesişim noktasında kavşak düzenleme çalışması hayata geçirdi. Çalışma ile kavşaklar içerisinde depolanan araç sayısının arttırılması, sinyallerde bekleme sürelerinin azaltılması ile birlikte kavşak içi kuyruklanmanın azaltılması ve kavşak içerisinde yer alan adalar sayesinde kavşağı kullanacak yayaların yolun karşısına daha güvenli bir şekilde geçmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yakıt tasarrufu sağlanacak, hava kirliliği azalacak

Yeni düzenleme ile araçların trafikte bekleme sürelerinin azalacağı, seyir hızının artacağı ve bununla birlikte yakıt tasarrufunun sağlanacağı belirtildi. Yakıt tasarrufu ile doğru orantılı olarak atmosfere daha fazla karbon salınımı yapılmasının önüne geçileceğine dikkat çekilirken, hava kirliliğine etkisinin azaltılmasının da amaçlandığı kaydedildi. Bunların yanında bekleme sürelerinin azaltılması ve trafik akış hızının artırılması sonucunda ciddi işgücü kazanımının sağlanacağı ve trafik güvenliği seviyesinin de artırılacağına işaret edildi. İki yeni düzenlemenin ardından kavşaklar trafiğe açılırken, çevre düzenleme çalışmalarının ise yapılacağı kaydedildi.

“Denizlimize güzellikle katmaya devam ediyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şehrin ulaşım sorununu çözmek için köprülü kavşaklar, çevre yolları, alt ve üst geçitler, Trafik Yönetim Sistemi, otoparklar gibi sayısız projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Araç ve nüfusta yaşanan artışın trafik yoğunluğunu da beraberinde getirdiğini anlatan Başkan Zolan, bu kapsamda ihtiyaç olan noktalarda yeni kavşak düzenlemeleri yaptıklarını ifade etti. Trafiğin daha raht ve güvenli olması için farklı çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Denizlimize güzellikle katmaya devam ediyoruz. Şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımız güle güle kazasız belasız kullansın inşallah.”

No tags for this post.

The post 29 EKİM BULVARI’NDA 2 YENİ KAVŞAK DÜZENLENDİ appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

Güncel

BÜYÜKŞEHİR BAYRAMDA DA NÖBETTE

Denizlililerin rahat ve huzur içinde bayram tatilini geçirebilmeleri için tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için nöbetçi ekipler oluşturdu.

 Koronavirüs (Kovid-19) nedeni ile hayata geçirilen tam kapanma döneminde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili için de nöbetçi ekipler oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, acil ihtiyacı bulunan vatandaşlar taleplerini ALO 153 telefon hattına iletebilecek. Özellikle evinden çıkamayan kronik hastalar, yaşlılar ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından öncelikli olarak karşılanacak.

 Belediyecilik hizmetlerinde aksama yaşanmayacak

Bunun yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi belediyecilik hizmetlerini oluşturduğu nöbetçi ekiplerle sürdürülecek. Büyükşehir’in 112 İtfaiye, 188 Cenaze, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve diğer ilgili birimlerin hizmetleri kesintisiz bir şekilde nöbetçi ekiplerle devam ettirilecek.

Sokak hayvanları unutulmuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi bu süreçte sokak hayvanlarının da mağdur olmaması için tedbir aldı. Büyükşehir Belediyesi, can dostların mama ve su ihtiyaçlarını da nöbetçi ekiplerle karşılayacak. Sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere mama bırakılacak, su kapları ise düzenli olarak kontrol edilecek.

 

No tags for this post.

The post BÜYÜKŞEHİR BAYRAMDA DA NÖBETTE appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

Güncel

ŞAMPİYONLUK MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NDE KUTLANDI

Türkiye Basketbol 1.Ligi’nde şampiyon olarak Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in şampiyonluğu Merkezefendi Belediyesi’nde düzenlenen tören ile kutlandı. Törene İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal Kurt, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan, Necdet Yılmaz ve Fatih Coşkun, meclis üyeleri, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler ve yönetim kurulu üyeleri, basketbolcular ve teknik ekip katıldı. Mutlu, gururlu ve heyecanlı olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sağlanan başarının kalıcı olması için çalıştıklarını söyledi. Başkan Doğan, “Göreve geldiğimiz tarihten itibaren, yaklaşık iki yılı aşkın süredir var gücümüzle Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımımızı üst lige çıkarmak için elimizden gelen olağan üstü gayreti arkadaşlarımızla birlikte sarf ettik. Öncelikle gecesine gündüzüne katan, bu yolda emek veren, hiçbir zaman bizi, Merkezefendi Belediyemizi yalnız bırakmayan, spora büyük bir katkı sunan Denizli’deki basketbolun gelişmesini sağlayan bu ekibime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“BAŞARI ADIM ADIM GELDİ”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, emin adımlarla takımı yeniden inşa ettiklerini söyledi. Başkan Doğan, “Emin adımlarla bu takımımızı yeniden inşa ettik. Çünkü hayallerimiz vardı. Sadece bu takımı kurup, o salonda oynatmak değildi. Merkezefendimizin, Denizlimizin adını bütün Türkiye’de duyurmak ve aynı zamanda Merkezefendi Belediyesi olarak spora, gençlerimize katkı da bulunmaktı. İşte her şey bir proje ile başladı aslında. Emin adımlarla gidiyoruz demiştik. Takım Başkanımız Veli Devecileri çok yakından tanıyorum. Gerçekten basketbol ve teknik bilgisi donanımlı biri. Her yönüyle inandık ve güvendik. Onunla birlikte, yöneticilerimizi bir bir dahil ettik. Onlar da bizi hiçbir zaman kırmadılar. Ve her daim destek oldular. Sonrasında zaten başarı bizim için adım adım gelmeye başladı” diye konuştu.

“KUPAYI MERKEZEFNEDİMİZE VE DENİZLİMİZE KAZANDIRDIK”

Basketbol alt yapısını güçlendireceklerini belirten Başkan Doğan, bu başarıların Denizli’ye bir fırsat olduğunu söyledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hocamız çok deneyimli ve çok tecrübeli bir hoca. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Oyuncu seçimlerimizle birlikte doğru yolda emin adımlarla giderken bu kupayı Merkezefendimize, Denizlimize kazandırdık. Ve bu ilk, inşallah hep birlikte Süper Lig’de çok güzel takımları, çok güzel maçları Denizlimizde izleyeceğiz. Tabi işin şurası da var. Burada başarılı takımımız var. Ama bu yıl alt yapı zorunluluğu var. Aslında zorunluluk olmasa da biz alt yapımızı güçlendirmek istiyorduk. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Denizlimizde gerçekten yetişen bu yolda yürümek isteyen ya da ekonomik ve sosyal durumu iyi olmayıp da gerçekten ciddi anlamda basketbol sevdası gençlerimizi, biz de bu sezon artık basketbola kazandırmak istiyoruz. Bu Denizlimiz için bu bir fırsat olacak. Şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN UMUTSUZLUĞA KAPILMADIK”

Denizlili hemşehrilerine takıma sahip çıktıkları için teşekkür eden Başkan Doğan, “Geçen sene bir haksızlığa ve hukuksuzluğa uğradık. Büyük bir mücadele verdik. Ama hiçbir zaman yılmadık. Daha da tam tersine o uğradığımız haksızlık ve hukuksuzluk bize kamçıladı ve bu başarıyı getirdi. Bu yıl oyunlarımızı bu azimle oynadık. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık. Seyirci yoktu. Ama şunu gördüm, bütün Denizli tek yürekti, takımına sahip çıkıyordu. Hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımımız, artık Denizli’nin bir takımı oldu. İlk defa Denizlimizde bir basketbol takımı Süper Lig’e çıktı. Bundan sonra da çok büyük görev ve sorumluluklarımız var, bunları biliyoruz. Özellikle hemşehrilerimizin ve basının desteği çok önemli. Bizler de elimizden gelen, maddi manevi desteği takımıza sağlıyoruz. İnanıyoruz ki bu ligde de güzel yerlere gelmek için elimizden gelen bütün fedakârlığı yapacağız, geçen sene olduğu gibi. Onlar bize, biz onlara inandık. Yeni sezonda da yolumuz açık olsun” diye konuştu.

“EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR BAŞARI KAZANDIK”

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulüp Başkanı Veli Deveciler, sporcularına teşekkür ederek konuşmasına başladı. Başkan Deveciler, “Bu canavar gibi adamlar öncelikle eşi benzeri görülmemiş bir başarı kazandılar. Hem şampiyon oldular hem de 15 maç üst üste kazandılar. Çok mücadele ettiler. Çok çalıştılar. Hepsi düzgün ve karakterli insanlar oldukları için bu başarı geldi. Yoksa kurduğunuz herhangi bir takımla bu başarıyı yakalamak mümkün değil. Teşekkürlerin en büyüğünü bu işte bizim liderimiz, inancımız olan Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’a etmek istiyorum. Onun güvenini boşa çıkarmadığımız için mutluyuz. Bu şampiyonluğun Denizli için ne kadar önemli olduğu, yeni sezon başladığında anlaşılacak. Merkezefendi Belediyesi’nin ismini tüm Türkiye’ye hatta uluslararası arenada duyuracağız. Süper Lig’de de yeni hedeflerimiz var. Umarım müthiş günleri, heyecanlı günleri Denizlili hemşerilerimizle beraber yaşarız” dedi.

“BİRBİRİMİZE OLAN İNANCIMIZ İLE MÜTHİŞ BİR İŞ ÇIKARDIK”

Destekleri için Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan ve yönetim kuruluna teşekkür eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in Baş Antrenörü Zafer Aktaş, “Öncelikle en büyük teşekkürü olmazı olduran teknik ekibime ve oyuncularıma vermek istiyorum. Müthiş iş çıkardılar. Bunun en önemli sebebi de birbirimize olan inancımız. Umarım Denizli için Süper Lig hayırlı olacaktır. Şehrimize çok büyük artıları olacaktır. Gençlerimize sporu sevdirme adına da çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

“GEÇEN YIL YARIM KALAN BİR HİKAYEMİZ VARDI”

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in Kaptanı Ümit Sonkol ise, “2 yıl önce bu kulübe geldiğimde anladım ki kazanmalıyız. Çünkü burası kazanmaya alışık bir şehir. Geçen yıl pandemiden dolayı yarım kalan bir hikayemiz vardı. Tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık. Çok ter akıttık. Çok acılar çektik ama mutlu bir sona ulaştık. Süper Lig hepimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Şampiyonluk Kupası’nı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulüp Başkanı Veli Deveciler, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in Baş Antrenörü Zafer Aktaş, oyuncular ve teknik ekip kaldırdı.

 

No tags for this post.

The post ŞAMPİYONLUK MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NDE KUTLANDI appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

ÖNE ÇIKAN HABERLER